Formål og Vedtekter

Samhandling gir resultater

Oppegård Næringsforum fremmer gode rammebetingelser for næringslivetparagraf

Oppegård Næringsforum Vedtekter (Vedtatt i stiftelsemøte 22. januar 2014)

§ 1 Formål
Oppegård Næringsforum skal fremme næringslivsinteresser i Oppegård, være et nettverk for næring, handel, nyetablering, utvikling og kunnskap. Forumet er partipolitisk og juridisk nøytralt. Oppegård Næringsforum søker samarbeid med Oppegård kommune, Follo Rådet, Follo Næringsråd og andre nærliggende interesseorganisasjoner.

§ 2 Medlemskap
Oppegård Næringsforum har bedriftsmedlemmer, sentermedlemmer, organisasjonsmedlemmer og personmedlemmer. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Hvert medlemskap representerer en stemme på årsmøte, bedriftsforsamlinger og medlemsmøter der vedtak fattes.

§ 3 Kontingent
Kontingenten fastsettes av Årsmøtet for ett kalenderår om gangen. Kontingent som ikke er betalt innen regnskapsåret kan, på styrets beslutning, medføre at medlemskapet mister stemmer, medlemsfordeler og strøket.

§ 4 Styret
Styret består av 1 til 7 medlemmer med 0 til 4 varamedlemmer som velges av årsmøtet. Valgperioden 2 år av gangen. Alle medlemmer kan gjenvelges. Valg skjer ved simpelt flertall. Valgprosedyre velges av årsmøtet etter forslag fra styret eller valgkomite. Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer krever det, minimum 4 ganger per år. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer være tilstede. Der intet annet er bestemt i Oppegård Næringsforums lover, har styret besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen.

Over alle styrets møter føres protokoll. Når ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør styreleder dobbeltstemme. Styret forelegger regnskap etter regnskapsloven, NRS, og fremlegger dette til årsmøtet for godkjennelse. Om ikke revisor er valgt på årsmøtet skal regnskapet revideres av autorisert revisorfirma.

§ 5 Rådgivende utvalg m.v.
Overensstemmende med Oppegård Næringsforums virksomhet og formål, kan styret opprette utvalg innenfor avgrensede fag-, bransje- eller saksområder, herunder reguleringssaker eller næringspolitiske saker tilknyttet kommunens handlingsprogram, planprogram og reguleringsplanarbeid. Slike utvalg kan enten ha permanent karakter eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål. Utvalg har rådgivende oppgaver i forhold til styret. Styret kan også på samme måte la andre etablerte fag- eller bransjeorganisasjoner fungere som rådgivende instans for styret innen sitt område. Til årsmøtet orienterer styret om de utvalg som er i virksomhet. Permanente utvalg kan innkreve separate avgifter o.l. for spesielle tjenester.

§ 6  Årsmøtet
Årsmøtet er Oppegård Næringsforums øverste organ. Den innkalles av styret med minst 7 dagers varsel ved skriftlig melding til Oppegård Næringsforums medlemmer. Innkallingen skal også inneholde saksliste for Årsmøtet. Årsmøtet kan innkalles via e-mail samt publiseres på Oppegård Næringsforum sine nettsider. Hvert medlem har en stemme. Ordinært Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinært årsmøte innkalles så ofte styret finner det påkrevd eller når minst 10% av medlemmene skriftlig krever det. Den Ordinære Årsmøtet skal behandle:

1. Styrets årsberetning
2. Årsregnskaper for foreningen
3. Budsjett for inneværende år
4. Kontingent
5. Saker som styret eller foreningsmedlem ønsker forelagt Årsmøtet
6. Uttalelser og resolusjoner
7. Valg:
a. Styret (Valg av antall, valg av leder og påfølgende medlemmer)
b. Revisor
c. Valgkomité
d. Valg til andre styrer og utvalg som det tillegger årsmøtet å velge

§ 7 Utmeldelse, eksklusjon
Utmeldelse skjer skriftlig til styret. Kreves noe medlem utelukket av foreningen, skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem kan innanke saken til årsmøtet, som avgjør den med simpelt flertall. Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling.

§ 8 Oppløsning Fusjon
Forslag om oppløsning av foreningen for å inngå i fusjon o.l. med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål, behandles i ekstraordinært årsmøtet etter innstilling fra styret.

 

2015 Powered By Speed Marketing AS, Speed Marketing